YSK Palu Belediye Başkanının Mazbatasını İptal Etti

Palu ilçesi Akparti Belediye Başkanı Efraim Ünalan`ın mazbatası Ysk tarafından iptal edildi.

YSK Palu Belediye Başkanının Mazbatasını İptal Etti

Advert

Palu ilçesi Akparti`den belediye başkanı seçilen Efraim Ünalan aldığı bir mahkumiyet kararı nedeniyle mazbatası alındı. Mhp tarafından Yüksek Seçim Kuruluna yapılan olağanüstü itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu Palu Belediye Başkanı Efraim Ünalan`ın mazbatasını iptal etti.  Belediye başkanlığını ise Belediye Encümenlerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlemelerine hükmetti.

İşte o kararın tam metni

İŞTE YSK'NIN NİHAİ KARARI

Kurulumuz başkanlığında;

Palu ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından gönderilen 19.04.2019 tarihli E.266383 sayılı yazıda özetle; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, Elazığ ili palu İlçesi, Belediye Başkanı seçilen Efraim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğu gerekçesiyle yapılacak işlemler hakkında görüş bildirisi,

Elazığ İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile gönderilen Milliyetçi Hareket Partisi, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’e ait 19.04.2019 tarihli ve Mİllliyetçi Hareket Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanı Onur Köseli’ye ait 17.04.2019 tarihli dilekçelerde özetle; Elazığ İli Palu İlçesi Belediye Başkanı seçilen Efraim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğu gerekçesiyle başkanlığının düşürülerek, mazbatanın en çok oyu alan ikinci adaya verilmesi;

İstenilmesi üzerine kurulumuz başkanlığının 20.04.2019 tarihli E: 266486 sayılı yazısı ile Palu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan istenilen bilgi ve belgeler gelmiş olmakla konu incelenerek,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2972 sayılı Kanun’da yer alan seçilme  yeterliliğine ilişkin hükümlerin bir kısmı Anayasa’nın 76. maddesindeki amir hükme dayandığından seçilenin Türk Vatandaşı olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğuna, okur – yazar olmadığına, seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğuna ve benzeri tam kanunsuzluk hallerine ilişkin ihbar ve itirazların, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra dahi, Anayasa’nın 79. maddesinin verdiği görev ve yetkiye dayanılarak Yüksek Seçim Kurulunca her zaman incelenebileceği Kurulumuz tarafından kabul edilmektedir.

 İstek, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde Elazığ İli Palu İlçesi Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğundan dolayı tutanağın iptaline ilişkindir. Bu yönüyle istemin yasal dayanağı belirgin olarak 2972 sayılı Kanun’un 9 ve 36. Maddelerinin yollamada bulunduğu 2839 sayılı Kanun’un 11. Maddesidir.

Efraim Ünalan hakkında yapılan incelemede ; Palu Asliye Ceza Mahakemesinin 28/11/2013 tarihli, 2013/10 Esas, 2013/72  karar sayılı ilamı ile 213 sayılı kanunun 359/b, 5237 sayılı kanunun 53/1-a,b,c,d,e ve 62/1 maddeleri uyarınca iki yıl 6 ay hapis cezası aldığı, kararın 19.03.2019 tarihinde kesinleştiği, kurulumuza gelen belgelerden de Palu ilçe seçim kurulu Başkanlığı’nın 15.05.2019 tarihli E.295864 sayılı yazına ekli, ilgilinin savunmasına tutanaktan anlaşılmaktadır.

2972 sayılı Kanunun 31 ve 36. Maddesinin göndermede bulunduğu 2839 sayılı Kanunun 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri taksirli suçlar harıç, toplam 1 1 yıl veya dah fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olması ve affa uğrasa dair, zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile mahkum edilmiş bulunmasını seçilmeye engel hal olarak kabul etmektedir.

Bu itibarla Efraim  Ünalan’ın  istemin yasal dayanağı olan 2972 kanunun 31 ve 36. Maddelerinin yollamada bulunduğu 2839 Kanunun 11. Maddesinde belirtilen seçilme yeterliliği şartını taşımadığı anlaılmaktadır.

Bu nedenle ;31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde Elazığ ili Palu İlçesi Belediye Başkan Seçilen Efraim  Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatanın iptaline karar verilmesi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1 – Elazığ ili Palu İlçesi Belediye Başkanı seçilen Efraim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline,

2 – Karar örneğinin illere göre tebliğ ve gereği için Palu İlçe Seçim Kurulu başkanlığına ve Elazığ İl Seçim Kurulu Başkanlığına Gönderilmesine,

15/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Paylaş:
Advert